ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE


Poloha obce Staré Hory sa nachádza v prostredí, ktoré plní dôležitú funkciu z hľadiska rozvoja okresu práve kvôli dôležitej komunikácii, ktorá prepája kraje. V okolí obce sa nachádza množstvo lokalít s potenciálom pre šport a rekreáciu. Nakoľko sa vedľa riešeného územia nachádza objekt bytového domu, navrhované riešenie dopĺňa tento typologický druh. Súčasný objekt drží stavebnú čiaru územia a na tento motív bolo v návrhu nadviazané.

Navrhované riešenie svojim tvaroslovím nadväzuje na prostredie, v ktorom sa nachádza. Fasáda je tvorená prvkami dreva a exterér územia je tvorený čo najväčším množstvom zelene. Bytový súbor vytvárajú tri bytové domy, ktoré disponujú trojizbovými a dvojizbovými bytmi. Dôležitým tvaroslovím návrhu je vstupná pavlač, odkiaľ je umožnený prístup do samotných bytov alebo do jadra objektu. Na protiľahlej strane sa nachádzajú súkromné terasy prislúchajúce k bytom. Parking pre obyvateľov bytových domov je vyriešený formou exteriérového státia na neexponovaných častiach územia tak, aby čo najmenej v prostredí pôsobilo rušivo. Vstup na územie je z menej frekventovanej časti komunikácie.